【HỎI ĐÁP】Cục trưởng tiếng Anh là gì?

Cục trưởng (tiếng Anh: Director General)

Cục Giám định với vị trí là cơ quan trực thuộc Bộ Xây dựng, có mối quan hệ phối hợp công tác với các Bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và theo đúng sự phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 16. Xây dựng, tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cơ chế, chính sách về: Chi trả dịch vụ môi trường, thuế, phí, lệ phí, các nguồn thu khác và các hình thức ưu đãi liên quan đến bảo vệ môi trường theo phân công của Bộ trưởng; xây dựng, hướng dẫn việc quản lý hạn ngạch xả nước thải và khí thải vào môi trường; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về môi trường theo quy định của pháp luật. C) Trưởng Văn phòng đại diện chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Giám định, Vụ trưởng – Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Xây dựng tại TP. HCM về quản lý, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được giao theo pháp luật, Quy chế Tổ chức và hoạt động, các Quy chế nội bộ khác của Cục Giám định và của Cơ quan đại diện Bộ Xây dựng tại TP. HCM. 19. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, miễn nhiệm, từ chức, biệt phái, nghỉ hưu, thôi việc; khen thưởng, kỷ luật; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục Môi trường theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. đăng ký nhãn hiệu

Tổng cục Môi trường là cơ quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về môi trường trong phạm vi cả nước; quản lý, thực hiện các dịch vụ công về môi trương theo quy định của pháp luật. 2. Cục Giám định có mối quan hệ phối hợp với Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và các Cục, Vụ chức năng của Bộ để thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, đồng thời Cục chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng Bộ và các Vụ chức năng của Bộ trong các lĩnh vực công tác: văn phòng, pháp chế, kế hoạch, tài chính kế toán, tổ chức cán bộ, đào tạo, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế. D) Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về quản lý, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được giao theo pháp luật, Quy chế Tổ chức và hoạt động và các Quy chế nội bộ khác của Cục Giám định;

Chánh Văn phòng, Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về quản lý, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được giao theo pháp luật, Quy chế Tổ chức và hoạt động và các Quy chế nội bộ khác của Cục Giám định. 1. Tổng cục Thuế là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về các khoản thu nội địa trong phạm vi cả nước, bao gồm: thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế); tổ chức quản lý thuế theo quy định của pháp luật. +) Chức danh tương đương Phó Vụ trưởng (Phó Cục trưởng) gồm: Các chức danh lãnh đạo, quản lý được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm và được xếp hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,8 hiện nay (hoặc phụ cấp 0,6 theo Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang); các chức danh lãnh đạo, quản lý được xếp bảng lương chức vụ có mức lương 474, 513, 555 đồng/tháng theo Nghị định số 235/HĐBT ngày 18 tháng 9 năm 1985 của Hội đồng Bộ trưởng về cải tiến chế độ tiền lương của công nhân, viên chức và lực lượng vũ trang; các chức danh lãnh đạo, quản lý được xếp lương chức vụ Phó Vụ trưởng (Phó Cục trưởng) trước năm 1985.

Chức danh tương đương Vụ trưởng (Cục trưởng) gồm: Các chức danh lãnh đạo, quản lý được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm và được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý từ 0,9 đến 1,25 hiện nay (hoặc phụ cấp 0,8 theo Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang); các chức danh lãnh đạo, quản lý được xếp bảng lương chức vụ có mức lương 533, 576, 621 đồng/tháng theo Nghị định số 235/HĐBT ngày 18 tháng 9 năm 1985 của Hội đồng Bộ trưởng về cải tiến chế độ tiền lương của công nhân, viên chức và lực lượng vũ trang; các chức danh lãnh đạo, quản lý được xếp lương chức vụ Vụ trưởng (Cục trưởng) trước năm 1985. Tiêu chuẩn về năng lực và kinh nghiệm công tác đối với Giám đốc sở và tương đương là: Có khả năng lãnh đạo, quản lý thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương; có năng lực tổ chức, điều hành, đoàn kết công chức, viên chức và người lao động trong sở, phối hợp với các cấp, các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đã đảm nhiệm một trong các chức vụ Phó Giám đốc sở và tương đương ở tỉnh, Phó Vụ trưởng hoặc tương đương ở bộ, Bí thư, Chủ tịch huyện trở lên… Cụ thể, chức danh Tổng cục trưởng và tương đương thuộc bộ phải đáp ứng tiêu chuẩn: Có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng pháp luật, hoạch định chính sách theo chủ trương, đường lối của Đảng, có năng lực quản lý và tổ chức thực hiện tốt chính sách và pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực được giao; có tầm nhìn, định hướng phát triển và có năng lực chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực được giao của bộ, ngành; đã có thời gian từ đủ 2 năm trở lên đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở hoặc tương đương…

Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế, khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc chấp hành trách nhiệm công vụ của cơ quan thuế, công chức thuế thuộc quyền quản lý của Cục trưởng Cục thuế theo quy định của pháp luật; xử lý vi phạm hành chính về thuế, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thuế. Điều 1. Cục Bảo trợ xã hội là đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác người cao tuổi, người khuyết tật, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, giảm nghèo trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật. 1. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp là tổ chức thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về giáo dục nghề nghiệp (trừ sư phạm) trong phạm vi cả nước; quản lý, thực hiện các dịch vụ công về giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục Du lịch; quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, nghỉ hưu, thôi việc, khen thưởng, kỷ luật; thực hiện chế độ, chính sách, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và những người làm công tác du lịch theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và theo quy định của pháp luật; 1. Tổng cục Du lịch là tổ chức trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về du lịch trong phạm vi cả nước, quản lý các dịch vụ công về du lịch theo quy định của pháp luật. B) Kế toán trưởng là người giúp Cục trưởng tổ chức thực hiện công tác tài chính, kế toán của Cục theo quy định của pháp luật về tài chính, kế toán; tiêu chuẩn tuyển chọn, bổ nhiệm và nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm cụ thể của Kế toán trưởng thực hiện theo quy định của pháp luật đối với chức danh Kế toán trưởng trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Tổ chức thực hiện kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế và khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thi hành công vụ của công chức, viên chức thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục Thuế theo quy định của pháp luật. 19. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Thuế theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài chính và quy định của pháp luật. 11. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cộng tác viên thống kê, thực hiện chế độ tiền lương, chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề thống kê và các chế độ, chính sách đãi ngộ khác; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức thống kê thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Cục trưởng, Phó Cục trưởng và các chức danh lãnh đạo khác của Cục Thuế thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính. 7. Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao, các biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế; trực tiếp thực hiện việc quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Cục Thuế theo quy định của pháp luật và các quy định, quy trình, biện pháp nghiệp vụ của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

Xem thêm: 【HỎI ĐÁP】Bộ tài chính tiếng Anh là gì?

【HỎI ĐÁP】Cục trưởng tiếng Anh là gì?

| Chưa được phân loại | 0 Comments
About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>