Giải pháp nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên 

Giáo dục là hoạt động có mục đích, có tổ chức mà nội dung giáo dục sẽ tác động trực tiếp vào nhận thức, tâm tư, tình cảm làm cho thế giới quan, nhân sinh quan cộng sản của người cán bộ, đảng viên không ngừng được củng cố và phát triển. Để tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”; “tự chuyển hóa” từ bên trong và những tiêu cực mới nảy sinh do tác động của cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, cần tập trung vào một số biện pháp cơ bản sau:

Một là, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận chính trị.

Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận trong toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là các học viện, trường đại học. Đưa vào nền nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là cấp Trung ương. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần có sự phối hợp và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức, phương pháp cả trực tiếp, gián tiếp, cả nơi làm việc, học tập và nơi cư trú, từ sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, tổ chức đảng đến những sinh hoạt, hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị và phong trào của các đoàn thể chính trị – xã hội; gắn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ của các đoàn thể quần

chúng… nhằm tạo sức mạnh tổng hợp nâng cao nhận thức, lập trường tư tưởng chính trị, quyết tâm và thái độ chính trị tích cực cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện các nghị quyết của Đảng.

Hai là, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp  tuyên  truyền,  giáo  dục  chính  trị,  tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên.

Đổi mới cách tiếp cận những vấn đề căn cốt của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng  Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sao cho sát với điều kiện thực tiễn đất nước và nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về công tác chính trị tư tưởng nhằm củng cố nhận thức, lập trường quan điểm và năng lực vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên được tuyên truyền giáo dục. Đồng thời, kiên quyết và kịp thời đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, phủ định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng.

Ba là, đẩy mạnh việc học tập và  làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần nhận thức sâu sắc, gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016, của Bộ Chính trị (khóa

XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định về những điều đảng viên không được làm, tạo sức mạnh tổng hợp   để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao ý thức rèn luyện, tu dưỡng hằng ngày để làm theo gương Bác Hồ hiệu quả, thiết thực.

Bốn là, tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên.

Tăng cường và đổi mới công tác quản lý đảng viên trong lĩnh vực tư tưởng, gắn với chức trách nhiệm vụ được giao. Cấp ủy các cấp phải thực sự được giao trách nhiệm và quyền hạn cụ thể trong việc quản lý đảng viên về mặt tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Cụ thể hóa nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp ủy đảng trong quản lý đảng viên về tư tưởng; quy định rõ nhiệm vụ cụ thể và quyền hạn cụ thể của chi ủy các chi bộ, đảng ủy bộ phận, đảng ủy cơ sở, đảng ủy cấp trên cơ sở trong công tác quản lý đảng viên nói chung, công tác quản lý đảng viên trên lĩnh vực tư tưởng, đạo đức lối sống nói riêng.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Cần sớm tổng kết toàn diện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; bổ sung, sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng. Kiện toàn và tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan phòng, chống tham nhũng. Xét xử nghiêm những vụ án tham nhũng, trước hết là những vụ nghiêm trọng, phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nắm tình hình việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở các tổ chức đảng; trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch, biện pháp khắc phục những vấn đề đã kết luận sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát để đánh giá định lượng kết quả của việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên.

Xem thêm: Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

【XEM】Khắc phục suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa

| Chưa được phân loại | 0 Comments
About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>